FACTURATIE

De ouders ontvangen maandelijks, telkens in de eerste week van elke maand een gedetailleerde rekening.

De betaling gebeurt binnen de 8 kalenderdagen door overschrijving van het verschuldigde bedrag of door domiciliëring.

Bij laattijdige betaling van de facturen zal er na schriftelijke verwittiging bij de volgende factuur 10% intrest per maand worden aangerekend, ingaand vanaf de eerste dag volgend op de gefactureerde opvangperiode.

Bij herhaalde laattijdige betaling of niet-betaling zonder voldoende reden kan het kinderdagverblijf de opvang beëindigen en zullen de incassokosten aangerekend worden. Het beëindigen van de opvang en het aanrekenen van een toeslag zal plaatsvinden wanneer de verschuldigde ouderbijdrage van meer dan twee maanden niet werd betaald. Het bedrag van de toeslag zal overeenstemmen met de werkelijk gemaakte kosten om de verschuldigde ouderbijdrage te innen.