VRAGEN?

Graag nodigen wij u in eerste instantie uit eventuele zaken waaromtrent u uw vragen stelt of waarmee u niet akkoord gaat, in een zo vroeg mogelijk stadium aan te kaarten bij de begeleidster of de leidinggevende. Samen zullen wij trachten tot een oplossing te komen.

U kan uw klacht ook schrift formuleren (reactieformulier) en bezorgen aan de leidinggevende of deponeren in onze bus.

Wij garanderen u dat elke klacht op een efficiënte en doeltreffende manier geregistreerd, behandeld  en beantwoord wordt.

Discussiepunten in verband met klachten, waarvan u de indruk hebt dat zij ontoereikend beantwoord werden, kunnen ook voorgelegd worden aan de klachtendienst van:

Kind en Gezin
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel.
Tel: 02.533.14.14
E-mail: klachtendienst@kindengezin.be