INSCHRIJVING(SPREMIE), OPVANG EN FACTURATIE

Wat wordt er tijdens de inschrijving bevestigd?

Bij de vraag naar opvang krijgt u als ouder onmiddellijk een datum waarop we uw kind kunnen opvangen. Indien u die datum goedkeurt, worden de nodige documenten overhandigd en overlopen we verschillende documenten (huishoudelijk reglement, inlichtingenfiche, reservatiebrief, opvangtabel, infoboekje, formulier kinderen ten laste, schriftelijke toelating voor het maken van foto’s). 

Moet er vooraf reservatiegeld betaald worden op voorhand?

Bij inschrijving in ons kinderdagverblijf dienen de ouders reservatiegeld te betalen van 100 euro. Dit bedrag wordt bij opvang van het kind bij de laatste factuur in mindering gebracht. Indien de zwangerschap afgebroken moest zijn wordt het reservatiegeld terugbetaald. Hiervoor dient men een doktersattest aan het kinderdagverblijf te overhandigen. 

Indien u gezamenlijk belastbaar inkomen lager ligt dan € 27.411,71 bedraagt het reservatiegeld € 50

Wanneer kan ik mijn kind inschrijven? 

Ons kinderdagverblijf staat open voor alle kinderen, maar neemt bij voorrang kinderen op: 

  • van ouders die door werkomstandigheden hun kinderen tijdens de dag niet zelf kunnen opvangen; 
  • de vanwege sociale en/of pedagogische motieven wenselijk is dat zij gedurende de dag opvang en begeleiding krijgen buiten het gezin;
  • van wie reeds een broertje of zusje is ingeschreven in ons kinderdagverblijf;
  • van wie ouders het laagste inkomen hebben;
  • van alleenstaande ouders;
  • vluchtelingen;
  • anderstaligen;

Hoe gebeurt de facturatie? 

De ouders ontvangen maandelijks, telkens voor de 15de dag van de volgende maand een gedetailleerde rekening. 

De betaling gebeurt binnen de 8 kalenderdagen door overschrijving van het verschuldigde bedrag of door domiciliëring. 

Wat als ik mijn factuur niet op tijd betaald?

Bij laattijdige betaling van de facturen zal er na schriftelijke verwittiging bij de volgende factuur 10% intrest per maand worden aangerekend, ingaand vanaf de eerste dag volgend op de gefactureerde opvangperiode. 

Bij herhaalde laattijdige betaling of niet-betaling zonder voldoende reden kan het kinderdagverblijf de opvang beëindigen en zullen de incassokosten aangerekend worden. Het beëindigen van de opvang en het aanrekenen van een toeslag zal plaatsvinden wanneer de verschuldigde ouderbijdrage van meer dan twee maanden niet werd betaald. Het bedrag van de toeslag zal overeenstemmen met de werkelijk gemaakte kosten om de verschuldigde ouderbijdrage te innen

Wordt er een fiscaal attest bezorg?

Het kinderdagverblijf verbindt zich ertoe jaarlijks tijdig een correct ingevuld fiscaal attest te bezorgen. De FOD Financiën verbiedt het vermelden van de bijkomende bijdragen op het fiscaal attest.