HET BELEID

Principes met betrekking tot de samenwerking met ouders en kinderen

De leidinggevende en alle andere medewerkers willen nauw met u samenwerken. Zij verstrekken u zo veel mogelijk informatie over de dienstverlening en het opvoedkundig model, en houden u op de hoogte van de vorderingen van uw kind. Er is regelmatig overleg. Het kinderdagverblijf organiseert jaarlijks een ouderbijeenkomst.

Ook vragen wij u de leidinggevende alle inlichtingen te geven die nodig zijn om de opvang af te stemmen op de individuele noden van uw kind.

Om zo goed mogelijk ons pedagogisch aanbod af te stemmen op de ontwikkelingsnoden van uw kind zullen wij regelmatig de motorische, sociale, persoonlijke, verstandelijke en taalontwikkeling van uw kind observeren. Deze observaties worden bijgehouden in een persoonlijk groeiboekje en worden op regelmatige tijdstippen meegegeven met de ouders. Ouders mogen hierbij steeds aanvullingen noteren.

Uw kan met u vragen over de gezondheid, de ontwikkeling en de activiteiten van uw kind terecht bij het personeel en leidinggevenden.

Ons kinderdagverblijf beschikt minimaal over een team van deskundige medewerkers, die beantwoorden aan de diplomavereisten van Kind en Gezin en de verwachtingen van het organiserend bestuur. Alle medewerkers volgen regelmatig bijscholing, minimum 1 dag per werkjaar.

Meer informatie hieromtrent kan je bekomen bij de leidinggevende.

Principes met betrekking tot de samenwerking met externen

Ons kinderdagverblijf is geen entiteit die op zichzelf staat. Geleidelijk aan zullen wij daarom contacten leggen met andere partners die betrokken zijn bij het opvanglandschap. Wij denken hierbij onder meer aan buitenschoolse kinderopvang, andere kinderdagverblijven, diensten voor opvanggezinnen, scholen, gemeentelijke diensten en regioverpleegkundigen van Kind en Gezin en VDAB.