ZIEKTE EN ONGEVAL

Wordt er preventieve gezondheidszorg aangeboden?

De verpleegkundige volgt de gezondheidstoestand van de kinderen op. Bij ziekte of ongeval verleent zij de eerste verpleegkundige zorgen en verwijst, indien nodig, de ouders door voor behandeling naar de huisarts of de kinderarts.
De ouders kunnen steeds bij haar terecht met vragen over de gezondheid, de ontwikkeling en de voeding van hun kind.
In België is alleen het vaccineren van jonge kinderen tegen poliomyelitis verplicht. Het is echter sterk aanbevolen om je kind te vaccineren volgens het vaccinatieschema van Kind en Gezin.
Een onvoldoende immuniteit voor difterie, kinkhoest, klem, hersenvliesontsteking door Haemophilus influenza B, hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging door meningokokken C, mazelen, bof, rode hond en hepatitis B kan immers ernstige verwikkelingen voor je kind tot gevolg hebben.

Krijgen de kinderen een vaccinatie?

In ons kinderdagverblijf wordt geen preventief-medisch toezicht georganiseerd en worden geen vaccinaties toegediend. Hiervoor kan je terecht bij je behandelende arts of het consultatiebureau van Kind en Gezin.
Conform de onderrichtingen van Kind en Gezin besteedt het kinderdagverblijf bijzondere aandacht aan de wiegendoodpreventie. Hierbij wordt gelet op:

 • een correcte slaaphouding (ruglig);
 • roorkverbod in het gebouw;
 • aangepaste slaaptemperatuur;
 • toezicht op het kind;
 • veilige bedjes en luchtdoorlatende matrassen (aerosleep);
 • gebruik van slaapzakken;
 • voldoende verluchting in de slaapkamers;
 • geen gebruik van knuffels tijdens het slapen;

Wat als mijn kind ziek is?

Bij afwezigheid wegens ziekte van het kind dienen de ouders het kinderdagverblijf ten laatste vóór 8u30 te verwittigen.

Licht zieke kinderen kunnen in het kinderdagverblijf terecht, in zoverre zij geen gevaar betekenen voor de andere kinderen. Indien het kind reeds koortsdalers of andere geneesmiddelen kreeg toegediend MOETEN DE OUDERS TE ALLEN TIJDE DE BEGELEIDSTERS daarvan VERWITTIGEN. De verpleegster houdt toezicht op het verdere verloop van het ziekteproces en dat de voorgeschreven medicatie wordt toegediend.

Te zieke kinderen kunnen niet in het kinderdagverblijf terecht. Daarom verzoeken wij je reeds op voorhand een oplossing te zoeken voor het geval je kind ’s ochtends ziek zou zijn en er dringend alternatieve opvang nodig is. Hierbij willen we onderstrepen dat enerzijds het belang van het kind vooropstaat en anderzijds ook rekening gehouden wordt met het belang van de andere opgevangen kinderen en de extra werkbelasting die de zorg van het ziek geworden kind met zich meebrengt.
Kinderen die volgende ziektetekens vertonen worden niet toegelaten in de opvang:

 • Diarree: lopende of waterige ontlasting waarbij ook koorst of bloederige ontlasting aanwezig is (losse stoelgang is geen reden tot weigering);
 • braken: met algemeen ziek zijn, oppassen voor uitdroging;
 • zeer zware hoest: etterige neusloop en hoest zonder algemeen ziek zijn is geen reden tot weigering;
 • koorst > 38,5 °C gepaard met keelpijn, braken, diarree, oorpijn, prikkelbaarheid, verwardheid of rode uitslag;
 • elk kind dat niet kan deelnemen aan de normale activiteiten van de kinderopvang wegens ziektetoestand.

De infectieklapper voor kinderdagverblijven van Kind en Gezin wordt gehanteerd om te bepalen of een kind dat aan een bepaalde ziekte lijdt al dan niet in de kinderopvang wordt toegelaten ( zie website).
Na herstel wordt gevraagd om een doktersattest ter attentie van de leidinggevende, mee te brengen, waarin bevestigd wordt dat je kind genezen is. Zonder dit attest wordt de toegang tot het kinderdagverblijf geweigerd. In geval van discussie met de behandelende geneesheer ligt de beslissing bij de arts verbonden aan het kinderdagverblijf.

De aan ons kinderdagverblijf verbonden arts is:
Mevr. Dokter Leunens Ann, tel: 054/58.07.54

Tenslotte verzoeken wij je ons eventuele, niet onmiddellijk zichtbare medische problemen van je kind, die mogelijk een gevaar kunnen betekenen voor de begeleidsters ( wanneer deze bijvoorbeeld zwanger zouden zijn) of die een bijzondere waakzaamheid van de begeleidsters vergen, te signaleren. Dit met het oog op het preventief beschermen van de medewerkers en andere kinderen in de kinderopvang en om onnodige risico’s zoveel mogelijk uit te sluiten.
Bij afwezigheid wegens ziekte van het kind dienen de ouders het kinderdagverblijf ten laatste vóór 8u30 te verwittigen.

Wat als mijn kind ziek wordt of een ongeval krijgt tijdens de opvang?

Als je kind in de loop van de dag ziek wordt, neemt de leidinggevende contact op met de ouders. Samen wordt dan naar een passende oplossing gezocht. In de meeste gevallen zal het voor je kind het best zijn dat het zo snel mogelijk wordt opgehaald. Eventuele medische kosten vallen ten laste van de ouders.

Indien je niet bereikbaar bent of in medische noodsituaties of bij een ongeval doet het kinderdagverblijf een beroep op dokter Leunens Ann ofwel in ernstige gevallen wordt de hulpdienst verwittigd of wordt je kind naar het ziekenhuis gebracht. Indien je voor een andere arts kiest wordt dit vastgelegd in een overeenkomst.

Handelswijze van het kinderdagverblijf bij urgenties ten gevolge van een ongeval: de verpleegster of haar vervangster neemt de eerste zorgen op zich. In ernstige gevallen wordt je kind naar het ziekenhuis gebracht en worden de ouders nadien of tegelijkertijd verwittigd. De kosten verbonden aan deze medische tussenkomsten zijn ten laste van de verzekering van het kinderdagverblijf.

Wat moet ik doen als mijn kind afwezig zal zijn?

De ouders melden tijdig wanneer het kind afwezig zal zijn.

Maandelijks wordt een opvangrooster meegegeven. We vragen elke ouder dit steeds in te vullen en afwezigheden van het kind hierin te melden. Ouders dienen het opvangrooster voor het einde van iedere maand terug te bezorgen aan de dienst. Indien niet, wordt het kind als voltijds aanwezig beschouwd.
Er kunnen geen wijzigingen gebeuren in het maandrooster mits individuele afwijkingen wegens professionele doeleinden. Bij onvoorziene wijzigingen van het maandrooster zullen de afwezigheden ingevuld worden door snipperdagen. Ouders hebben recht op 18 snipperdagen per jaar. Vanaf 19 snipperdagen zullen de afwezigheden gefactureerd worden.
Wanneer het kind ziek is, dienen de ouders de dienst voor 8u30 te verwittigen en een doktersattest te overhandigen binnen de 48 uur (via mail, post, enz. ). Wanneer dit alles in orde is, is de afwezigheid gerechtvaardigd en zal deze niet aanzien worden als snipperdag.

Wat wordt er bedoeld met aanwezigheidsregister?

In onze kinderopvanglocatie is er een aanwezigheidsregister. In het aanwezigheidsregister wordt per dag genoteerd welk kind aanwezig is met de tijd van aankomst en vertrek. De tijdsaanduiding wordt genoteerd met uren en minuten zodat er achteraf geen discussie instaat over de totale aanwezigheidsduur per opvangdag.

Het gezin moet de genoteerde aanwezigheid van zijn bevestigen door te handtekenen van het rooster. Dit gebeurt telkens in het begin van de daaropvolgende maand.