SOORTEN TARIEVEN

Hoe wordt het ouderbedrag vastgelegd? 

De bijdrage wordt vastgelegd op basis van het inkomen van het gezin, overeenkomstig het ministerieel besluit van het nieuwe decreet 2014.  
Om de ouderbijdrage te bepalen dient u zich eerst te registreren op de site van Kind en Gezin. Wanneer u zich hebt geregistreerd kan u de verdere stappen zetten om de dagprijs te berekenen. Dit document bezorgt u ook aan het kinderdagverblijf. Jaarlijks dien je een herberekening te maken op deze site. 
Wanneer er een wijziging is in de gezinssituatie of een daling van het gezinsinkomen is dien je contact op te nemen met kind en gezin op het nummer 078/150100.

Welke bijdrage moet ik bij de start van de opvang betalen? 

Het berekenen van de dagprijs wordt gebaseerd op het gezamenlijk belastbare beroepsinkomsten. Ouders dienen de dagprijs zelf aan te vragen via de site van Kind en Gezin onder de rubriek kinderopvang. Dit kan gebeuren met een elektronisch identiteitskaart of federaal token.  
Ouders krijgen hun attest met de dagbijdrage en kindcode via mail toegestuurd. 
We vragen je om bij de start van de opvang een kopie van het attest aan de leidinggevende te bezorgen. Als je deze documenten niet kan of wil voorleggen, moet je de maximumbijdrage betalen. Indien je loon 20% lager is dan het inkomen vermeld op het aanslagbiljet, wordt het huidige inkomen genomen als basis voor de berekening. 
Voor beginnend zelfstandigen en beginnend meewerkende echtgenoten die nog niet beschikken over een Belgisch aanslagbiljet, wordt rekening gehouden met het fictieve inkomen, zoals vastgesteld door de Nationale Hulpkas voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen.

Wordt er een jaarlijkse herberekening van de ouderbijdrage berekend?

Elk jaar dien je het attest inkomstentarief opnieuw aan te vragen via Kind en Gezin. Zo wordt de dagprijs op het meest recente inkomen berekend. Jaarlijks zal gevraagd worden om dit attest inkomstentarief aan de leidinggevende te bezorgen en dit voor 31 december. Doe je dit niet, dan wordt de maximumbijdrage aangerekend tot de eerstvolgende herberekening per 31 december.  
Verwittig de leidinggevende wanneer je problemen ervaart bij de aanvraag. Wanneer het loon 20% lager ligt dat het inkomen vermeld bij de berekening of bij wijziging van de gezinssamenstelling kan je een herberekening aanvragen via Kind en Gezin. Het is belangrijk dat je iedere wijziging zo snel mogelijk doorgeeft aan de leidinggevende en ons hierbij de vernieuwde dagprijs overhandigd.
De bijdrage wordt aangepast vanaf de eerste dag van de maand die volgt op het ontvangen van de herberekening.  

Wordt er een vermindering voor meerdere kinderen ten laste en voor een meerling toegekend?

Je krijgt een vermindering toegekend wanneer je meer dan een kind ten laste hebt. Enkel kinderen die ten minste een derde van de tijd deel uitmaken van het gezin op het ogenblik van de berekening komen in aanmerking. 

Je krijgt eveneens een vermindering toegekend wanneer je een of meer meerlingen ten laste hebt. Ook hier geldt dat deze meerling gedurende minstens een derde deel van de tijd deel moet uitmaken van het gezin. 

Bij toenamen van het aantal kinderen ten laste kan je steeds een herberekening aanvragen via Kind en Gezin. Het kortingsbedrag voor vermindering voor kinderen ten laste wordt elk jaar per 1 januari geïndexeerd.

Bestaat er een sociaal tarief of een gratis opvang? 

Voor gezinnen in een moeilijke financiële situatie, kan een sociaal tarief aangerekend worden. Dit is een vermindering in de bijdrage. In zeer uitzonderlijke gevallen kan gratis opvang toegestaan worden.
Dit sociaal tarief kan toegekend worden op basis van een gemotiveerd dossier en mits goedkeuring van Raad van Bestuur.
Je kan bij de leidinggevende vertrouwelijk informeren naar deze mogelijkheden.

Wordt er een herberekening van de bijdrage bij daling van het inkomen van het gezin berekend?

Wanneer het huidige inkomen van je gezin minstens 20% lager ligt dan het inkomen van het gezin dat als basis werd genomen, wordt je bijdrage herberekend. Hiervoor kan je steeds terecht bij Kind en Gezin.  

Wordt er een herberekening van de bijdrage bij wijziging van gezinssamenstelling berekend?

Wanneer je gezinssamenstelling officieel wijzigt (bv. je gaat samenwonen of bij een echtscheiding), kan je de bijdrage laten herberekenen via Kind en Gezin. Het is belangrijk dat je dit zo snel mogelijk meldt aan de leidinggevende. Er wordt enkel rekening gehouden met officiële wijzigingen, dit zijn wijzigingen in het domicilieadres. De bijdrage wordt aangepast vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de ontvangst van de herberekening.